ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์15 ต.ค. 2555 08:23โดยเกษร โพธิ์สาลาแสง   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2556 06:00 ]

 

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ล้วนก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวไม่เหมาะสมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตทางสังคม

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในลักษณะองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข มีคุณค่า และจากสภาพปัญหาของโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวยากจน พ่อแม่ไม่ได้อยู่เป็นผู้ดูแล พ่อแม่แยกทาง ผู้ปกครองไปทำงานออกจากบ้านแต่เช้า กลับค่ำ ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างเต็มที่  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ตระหนักในสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในโรงเรียน นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมคิดร่วมทำ โดยศึกษาแนวทางการดำเนินงานจากหลักและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสามารถหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

2.4 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม

2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

 

3. เป้าหมาย

                3.1  เชิงคุณภาพ

                                ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้

3.2  เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้  ปีการศึกษา 2554  ตำบลหนองแวง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน   92  คน  

 

4. ทรัพยากร

                บุคลากร               

- ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้

- นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้

- ผู้ปกครองนักเรียน

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ชุมชน

งบประมาณ  1000  บาท

- ค่าดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง 500 บาท

- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสาร  500  บาท

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง

 

Comments