โครงการเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน

โพสต์15 ต.ค. 2555 08:54โดยเกษร โพธิ์สาลาแสง   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2555 01:09 ]

 

 

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้รับผิดชอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6
ที่ปรึกษา ครูละเมียด  สินโพธิ์    ครูสหัสนัยน์  ฝ่ายอุประ  ว่าที่ ร.. พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์น้ำในสถานศึกษา

2.เพื่อฝึกอาชีพเลี้ยงปลาดุก

3.เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม มีความเสียสละในการทำหน้าที่ ที่ ได้รับหมอบหมาย

ความพอประมาณ

 พอประมาณในการให้อาหารปลา การใช้วัสดุในการทำบ่อปลา

ความมีเหตุผล

                นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติกิจกรรมการเลี้ยงปลาได้อย่างสมเหตุสมผล

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

                นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ในในชีวิตประจำวันได้

เงื่อนไขความรู้

มีความรู้ในการเตรียมบ่อและวิธีการเลี้ยงปลาดุก

เงื่อนไขคุณธรรม

                มีความสามัคคี ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย                                

ผลการดำเนินงาน

1.นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก

2. ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลอื่น

3. ได้ประโยชน์ในโครงการอาหารกลางวัน และนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีลำดับขั้นตอน

Comments